Vedtekter

Vedtekter for Vammen friluftsbarnehage

 

1. Eierforhold
Vammen Friluftsbarnehage er en privateid barnehage godkjent for 32 barn i alderen 0-6 år. Vammen Friluftsbarnehage er personlig eiet og drevet av Elisabeth Oddene, Lyngstadveien 46, i Sande kommune. Eieren har det økonomiske ansvar for driften, eventuell gjeld etc.

2. Formål
Barnehagen drives etter bestemmelsene i Lov om barnehager, § 1. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Vammen friluftsbarnehage er en frilufts basert pedagogisk virksomhet, der lek og aktiviteter ute i skog og mark danner kjernen i barnehagens innhold.

3. Bemanning
Antall ansatte avhenger til enhver tid av antall barn. Forskrifter med bestemmelser om antall ansatte i forhold til antall barn følges. Hvis mulig tas det også sikte på å ansette en lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

4. Åpningstider og ferie
Vammen Friluftsbarnehage er åpen fra kl 06.45 til kl 17.00 i ukens fem første dager. Barna skal hentes slik at personalet kan stenge barnehagen kl. 17.00. Barn som hentes etter barnehagens stengetid kl.17.00, regnes som for sent hentet. Fra klokken 17.00 vil det påløpe et gebyr på kr 200,-. Tilleggsavgiften betales kontant til personalet første dag barnet er i barnehagen, etter gebyret er utskrevet.

Ved for sent hentet barn skal både den som henter og den ansatte skrive under på et skjema for å bekrefte når barnet forlater barnehagen. Det er den som henter barnet som er ansvarlig for at skjema blir underskrevet.
Barnehagen holdes stengt tre uker på sommeren. Fortrinnsvis de tre siste ukene i juli, event de to siste i juli og første i august. Barna skal ha minimum fire ukers ferie i løpet av året. I juli og de to første ukene i august, er det sommerbarnehage da personalet skal avvikle sin ferie. Vi ber om påmelding fra barna til disse ukene.
Barnehagen har stengt i dagene mellom jul og nyttår. I påskeuka har barnehagen oppe mandag og tirsdag ved mer enn 10 barn påmeldt.
I tillegg er barnehagen stengt i forbindelse med fem planleggingsdager. Planleggingsdagene legges i størst mulig grad til de kommunale barnehagers planleggingsdager.
Adkomst til barnehagen skal kun skje til fots eller med sykkel. Biler skal parkeres på parkeringsplassen. Eier kan gi foresatte mulighet til å benytte bil ned til barnehagen bl.a. ved bevegelseshemning. Personalet kjører bil ned ved behov.

5. Opptak og oppsigelse
Kommunen foretar opptak i henhold til regler i Lov om barnehager. Tildeling og oppsigelse av plass skjer skriftlig. Oppsigelsesfristen er 2 måneder. Oppsigelse av plass må gjøres innen den 1. i måneden. Barnehagen tilbyr både hele og delte plasser.
Opptak av barn skjer etter følgende prioriteringer, med hensyn tatt til barnegruppens sammensetning:
1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jfr.” Lov om barnehager ” § 13. Dette skjer eventuelt i nært samarbeid med kommunen fordi vi er en friluftsbarnehage.
2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester
§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.
3. Barn som vurderes etter særskilte kriterier. Forhold som det tas hensyn til skal være dokumentert av faginstans. (Barnevernet, lege eller psykolog ved sosiale eller medisinske institusjoner, lege i psykososialt team, kurator, helsesøster, lege ved flyktningavdeling, sosialavdeling eller helsestasjonen).
4. Søsken av barn bosatt i Sande kommune som allerede har barnehageplass.
5. Vurderinger utover dette gjøres ut fra søknadsdato og styrers sammensetting av gruppa.
Dersom oppsigelse fra barn eller personale gjør at fortsatt drift ikke er mulig, gjelder den samme oppsigelsestiden på 2 måneder fra eier til foreldre. Det samme er tilfelle dersom friluftsbarnehagen opphører/stenges eller må redusere antall barn som følge av pålegg fra tilsynsmyndighetene.

6. Foreldrebetaling
Eier fastsetter foreldrebetaling i samsvar med forskrift om foreldrebetaling. Foreldrene betaler en fast sum pr måned fastsatt av eier i samarbeid med samarbeidsutvalget som dekker frokost, lunsj og frukt. Bleier og våtservietter/engangskluter kjøpes av foreldrene etter behov. Betaling skjer forskuddsvis den 1. i måneden. Det betales for 11 måneder. (jfr pkt 4). Det kreves ikke depositum, og ved manglende innbetaling til fastsatt frist blir derfor barnet utestengt etter en måned.

7. Oppholdsareal
Vammen Friluftsbarnehage disponerer kjøkken, bad/toalett, garderobe og oppholdsrom på til sammen ca 360 m2. Areal pr barn under 3 år, er minimum 6 m2 og 4 m2 for barn over 3 år. Utearealer som kan disponeres er ca 6 mål eiendom, med delvis opparbeidet plen og naturtomt. I tillegg er det etablert en leirplass med lavvo/telt og bålplass.


8. Barnehagens samarbeidsutvalg og foreldreråd
Jfr bestemmelsene i lov om barnehager, § 4.
Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen og skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg bestående av to representanter valgt av og blant foresatte og to representanter valgt blant de ansatte. Barnehagens eier kan være en av de to ansattes representant dersom hun jobber i barnehagen til daglig. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ.
Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

9. Årsplan
Årsplan for den pedagogiske siden av driften utarbeides for et barnehageår av gangen, og godkjennes av samarbeidsutvalget. Årsplanen skal tilpasses lokale forhold og det skal legges vekt på aktivitetene som skal foregå ute i skog og mark. Årsplanen utarbeides på grunnlag av Rammeplanen for barnehager. Foreldrerepresentantene og barnehagekonsulenten får Årsplanen til orientering.


10. Forsikring
Det er tegnet kollektiv ulykkesforsikring på barna i barnehagen. Forsikringen gjelder innenfor banehagens område, men bare i ordinær oppholdstid. I tillegg gjelder forsikringen under reiser, utflukter og andre ting som er organisert av barnehagen.

11. Internkontroll
Barnehagen foretar internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter, herunder Miljørettet helsevern. Det vises til programvaren Styrerassistenten for dokumentasjon av barnehagens internkontrollsystem.

12. Taushetsplikt og opplysningsplikt
Barnehagen skal i henhold til barnehageloven § 21, 22 og 23 følge bestemmelsene om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og barneverntjenesten.

14. Vedtektenes varighet
Vedtektene er fastsatt av eier. Vedtektene gjelder til de revideres som følge av eierforhold, antall barn eller andre forhold endres. Kopi sendes kommunen og til barnas foreldre.

Elisabeth Oddene, 01.10.12.