Harepusene, de yngste barna

Harepusene er de yngste barna i barnehagen. Dagene preges i stor grad av hverdagssituasjoner som lek, måltid, soving, bleieskift og garderobesituasjon. Hverdagssituasjonene er uformelle læringssituasjoner og vi er opptatt av at disse skal oppleves både forutsigbare og innholdsrike for barna.

Både stellesituasjoner og måltider skal oppleves positivt, der bruker vi språket aktivt i en til en samtale, og synger ulike sanger. Under måltidet opplever vi at det sosiale rundt maten gjør at barna påvirkes positivt av hverandre til å smake på mat de ikke har smakt på tidligere, og blir utfordret til å bruke språket i samhandling med andre barn og voksne. Det å skape gode rutiner i hverdagen bidrar til å skape trygghet. Barn er avhengig av trygghet for å kunne danne god tilknytning til de rundt seg, bygge gode relasjoner og å utforske verden. Det er viktig å bruke god tid og gi barna ro i de ulike situasjonene. I alle hverdagssituasjonene utvikler barna sin sosiale- og språklige kompetanse og personalet jobber aktivt for gode samspillsituasjoner preget av anerkjennelse og gjensidig respekt.

De yngste barna har stor glede av kroppslig lek, med store bevegelser som å hoppe, løpe skli og klatre. De har stor glede av å herme etter hverandre (=toddlerlek), noe som er starten på en begynnende samlek. Vi er bevisste på verbale- og nonverbale uttrykk. Det er mye vi forstår ved å lese kroppsspråk, legge merke til hvor barnet retter blikket, peker eller hvor det krabber. Vi ser og tar barnets initiativ på alvor slik at alle barna opplever å bli sett, møtt og hørt.

I hverdagen vår, har vi i løpet av morgenen en liten samling hvor vi ønsker hverandre velkommen og samtaler om hva dagen skal inneholde. Samlingene er en aktivitet som er med på å styrke fellesskapet i barnegruppa ved blant annet å synge navnesanger og bevegelsessanger. Flere dager i uken deler vi inn i mindre grupper som går på turer eller har ulike aktiviteter. Med mindre grupper ønsker vi å sikre at alle barna opplever trygghet til videre samspill med barn og voksne innenfor forutsigbare rammer. 

Vi går på korte og lengre turer i nærområdet. Det er mye å oppdage langs grøftekanten bare man vender blikket. Barna får utforske og være nysgjerrige sammen med barn og voksne. Målet for turene skal ikke være endestasjonen, men hva vi opplever og hva vi sanser, veien er en del av målet for turen.