Tilknytning

De siste årene har det begynt stadig flere ettåringer i barnehagen. Samtidig har kunnskapen om små barns tilknytning til dets omsorgspersoner økt. Vi vet nå at mange barn trenger mer enn tre dager for å få en god tilknytning til sekundære omsorgspersoner.

For små barn er det en stor overgang fra å være sammen med mor og far hele døgnet, til å skulle forholde seg til flere voksne og barn. Vi legger derfor vekt på at barnet ditt skal få en god og trygg tilknytning til barnehagepersonalet. De blir viktige sekundære omsorgspersoner, når mor og far, de primære omsorgspersonene, ikke er sammen med barnet.

De første dagene i barnehagen vil det være en fast kontaktperson som er mest sammen med barnet, for å gi barnet en god tilknytning. Første dagen er dere sammen med barnet i barnehagen et par timer. Andre dag vurderer vi sammen om dere eventuelt kan være litt borte fra barnet etter et par timer. Det er viktig at vi da har mulighet til å nå dere på telefon.

Barn er forskjellige og reagerer ulikt på det å begynne i barnehagen. For noen barn kan det gå greit at tredje dagen er omtrent som en vanlig barnehagedag. Andre barn kan ha fordel av at oppstartsfasen går mer gradvis, og foregår over lengre tid. For de aller fleste av de yngste barna, er det ikke gunstig at barnehagedagene er altfor lange. Det er mange nye inntrykk de skal forholde seg til, og det kan bli krevende med lange dager, selv om vi etter beste evne legger til rette for ro og hvile. Det er ekstra viktig er det å ta hensyn til dette den første tiden etter at barnet har startet i barnehagen.

Vi legger til rette for at barna kan beholde sove- og spisevanene så langt det praktisk lar seg gjøre, for å gi barna en god start i barnehagen. Erfaring tilsier at barna naturlig kommer inn i barnehagens rytme etter en stund.

Personalet har kompetanse på barn og tilknytning generelt, og som foreldre er dere ekspert på eget barn. For at barnet skal føle seg trygg, er det viktig at foresatte føler seg trygge på at dette skal gå bra. Det er viktig med et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldre, derfor jobber vi for tillit og trygghet mellom barnehagen og foreldre.

Personalet har taushetsplikt, og er her for barna og dere. Ta opp eventuelle utfordringer dere måtte ha, vi bistår gjerne med veiledning.